Archivo de la categoría: Organization

SÒ SHIBUCHÔ (総支部長) BRASIL

Kenjiro Lamarso Martín

KENJIRO LAMARSO MARTÍN
BRA 001Fecha de nacimiento (AÑO): 10/ Março /1969

Inicio en las artes marciales (AÑO): 1976

Artes marciales estudiadas:

– AIZU MUSÔ RYU –
剣術 – Tachi Jutsu – Kenjutsu
居合術 – 立合抜刀術 – Iaijutsu – Tachi Iai Battojutsu
長刀術 – Naginatajutsu
槍術 – Sojutsu – Ko Yari
棒術 – Bojutsu
手裏剣術 – Shurikenjutsu
弓術 – Kyujutsu – O Yumi , Hankyu
Nihon Taijustu:
Aikijujutsu , Shin Kenpo
Jujutsu , Yoroi Kumi Uchi
Yawara , Uchi Dori.

– SHINTO RYU – SHINKENBUJUTSU
– TAIHO-JUTSU
– TOKUSHO KAKUTO
– TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI

MAESTROS Y PROFESORES

AIZU MUSÔ RYU, Norioshi Misawa (Menkyo Kaiden), Shinyaku Misawa, TAIHO-JUTSU, Hidetaka Sani, Tadahiro Yamada, TOYAMA-RYU: Ishikawa Sensei, Terakawa Sensei. Martínez, BUDO: KAWANO Sensei, UCHIYAMA Sensei;

Las posiciones en otras organizaciones

Densho Sha – Aizu Musô Ryu- Misawa – Ha.
Soru Sha Kanchô – Koryu Bujutsu Renmei- Brasil.
Kaichô – Honbu Gakkô.
Shidoin Nippon Seibukan Hombu – Kyoto – Zen Nihon Sogo Budo Renmei – Brasil

Grados Toyama-Ryu

戸山流森永派 初心者演習会 Toyama-ryu shosinsha en-shukaï

Títulos honorables:

Okuden
Renshi
Shihan
Shibushô
Densho Sha
Soru Sha Kanchô
Kaichô

Patronímico Budoka:

Kenjiro Noriyuki Masahide Tomo

Otros grados:

Chuden – Shinto Ryu Shinken Bujutsu – Tsukimoto Ha

Funciones: SÒ SHIBUCHÔ (総支部長) BRASIL ISHOKU-JO BRA 001
División: ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI BRASIL

SHIBUCHÔ (支部長) BEJA (BAIXO ALENTEJO)

Teofilo Fonseca

TEÓFILO FONSECA
ROKU DAN RENSHIFecha de nacimiento: 26 Janeiro de 1964,

Inicio en las artes marciales: 1974

Artes marciales estudiadas:
Judo.
Karate (Shotokan, Wado Ryu e Goju-Ryu).
Shorinji-Kempo.
Ju-Jitsu.
Taikyokuken.
Kobudô.
– TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI

MAESTROS Y PROFESORES

Aragon, Oliva, Miyasato, Seiei, Suzuki, Nakamoto, Tsuneo, Kiohara, Sugata, Pereira, Lipinski, Muramatsu, Minei, Coleman, Mráz, Arakaki, Fujiwara, Chinen, Kumer, Chinen, Hichiya, Martínez, TOYAMA-RYU: Ishikawa Sensei, Terakawa Sensei. BUDO: KAWANO Sensei, UCHIYAMA Sensei;

Las posiciones en otras organizaciones

Presidente da Federação de Ju-Jitsu e Disciplinas associadas de Portugal
Karate Fuku-Shidoin NIPPON SEIBUKAN DOJO para Portugal.

Grados Toyama-Ryu

戸山流森永派 初心者演習会 Toyama-ryu shosinsha en-shukaï

Títulos honorables:
Renshi
Shihan
Shibuchô

Patronímico Budoka:

Otros grados:

Roku Dan Karate
Yon Dan Ju-Jitsu (Goshin)

Funciones: SHIBUCHÔ (支部長) BEJA (BAIXO ALENTEJO) PORTUGAL ISHOKU-JO PRT 101

División: ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI PORTUGAL

SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) PORTUGAL

Ulises Rolim

ULISSES J.P. ROLIM
GO DAN OKUDEN RENSHIFecha de nacimiento: 12/ Junio/1960

Inicio en las artes marciales: 1974

Artes marciales estudiadas:

JUDO
TAIHO-JUTSU
– DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA
– TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI

MAESTROS Y PROFESORES

BASTOS NUNES, COSTA MATOS, JACKS, MIKAELOV, OI, KOBAYASHI, Martínez, TOYAMA-RYU: Ishikawa Sensei, Terakawa Sensei, Hokosakawa Sensei, Nishimura Sensei, Sawa Sensei, Soujima Sensei, Kakuma Sensei, Takai Sensei. BUDO: KAWANO Sensei, UCHIYAMA Sensei; TANAKA Sensei, MATUMOTO Sensei, HASHIDA Sensei, AKA-MATSU Sensei, SHINKADO Sensei, ONO Sensei, WADA Sensei, TANAKA Sensei.

Las posiciones en otras organizaciones

Shidoin Nippon Seibukan Dojo /Zen Nihon Sogo-Budo Renmei para Portugal.

Grados Toyama-Ryu

Sho Dan Shôden

Títulos honorables:

OKUDEN
RENSHI

Shidoin-Kyohan ZEN NIHON DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA
Shisho ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI

Patronímico Budoka:

Miura no Rorimu.

Otros grados:

Sho Dan Judo
Yon Dan Keisatsuno Tai-Ho Jutsu
Go Dan Okuden – ZEN NIHON DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA
Sho Dan Shôden – ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI

Funciones: SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) PORTUGAL ISHOKU-JO PRT 001

División: ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI PORTUGAL

SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) ALMERIA

Gabriel Drosu

SENSEI GABRIEL DROSU
YON DAN RENSHIFecha de Nacimiento: 15/06/1979

Inicio de Artes Marciales 1991

Artes marciales estudiadas:

JUDO
KARATE-DO SHOTOKAN
NIHON GOSHIN-JUTSU
– DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA
– TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI

MAESTROS Y PROFESORES

SALCEANU, IACOB, MANOLE, CASTRO, SANCHEZ, MARTINEZ BARRERA.

Las posiciones en otras organizaciones:

Director Nacional e Instructor Jefe España del Departamento Nihon Goshin Jutsu de Nippon Seibukan Dojo de Kyoto (SoBuRen – All Japan Budo Federation)
Director Técnico de la Escuela de Ju Jitsu y Autodefensa de la Universidad de Almería
Director Técnico Asociación Universitaria de Artes Marciales Sakura Budo Ryu “DAIGAKU BUJUTSU RENGOKAI SAKURA BUDO RYU”

Grados Toyama-Ryu:

戸山流森永派 初心者演習会 Toyama-ryu shosinsha en-shuka

Títulos honorables:

Uchi-Deshi Shôden – DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA
Renshi

Patronímico Budoka:

Otros grados:

Uchi-Deshi Shôden – DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA
Yondan Nihon Goshin Jutsu

Funciones: SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) ALMERIA ISHOKU-JO ESP 115

División: ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI ESPAÑA

SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) CANARIAS

Eduardo Miguel Perea Gil

EDUARDO MIGUEL PEREA GIL
UCHI-DESHI KAKUSHINFecha de nacimiento: 27/08/1973

Inicio en las artes marciales: 1985

Artes marciales estudiadas:

Aikido / Aikijutsu.
Kendo.
Iaijutsu Muso Jikidden Eishin Ryu.
Iaijutsu – Koryu Sui O Ryu Iai Kenpo
Iaido Zen Nihón Kendo Renmei.
Koryu Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu.
Jôdô Zen Nihón Kendo Renmei.

MAESTROS Y PROFESORES

Rodríguez, Calpe, Rodríguez, Febles, Gordon, López, Martínez Barrera. TOYAMA-RYU: Ishikawa Sensei, Terakawa Sensei. BUDO: KAWANO Sensei, UCHIYAMA Sensei;

Las posiciones en otras organizaciones

Shidoin NIPPON SEIBUKAN DOJO – CANARIAS
Kaisho-Seki FEDERACIÓN CULTURAL CANARIA DE IAI-DO Y JO-DO NIHON BUDO
Kaisho-Seki ASOCIACIÓN CANARIA DE IAIDO Y JODO.
Kaisho-Seki HEIHÔ SHINSHÔ RYU-HA DOJO.

Grados Toyama-Ryu

戸山流森永派 初心者演習会 Toyama-ryu shosinsha en-shukaï

Títulos honorables:

RENSHI
SHIDOIN

Patronímico Budoka:

NO tiene

Otros grados:

Sho Dan Aikido
Yon Dan Iaido
Yon Dan Jôdô
Uchi-Deshi Shôden – DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA

Funciones: SÔ SHIBUCHÔ (支部長) CANARIAS ISHOKU-JO ESP 013

División: ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI ESPAÑA

SHIBUCHÔ (支部長) Dojo: PUERTO DE LA TORRE

José María Rodriguez Barrera

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ BARRERA
UCHI-DESHI KAKUSHINFecha de nacimiento: 04/11/1958 EN BADAJOZ

Inicio en las artes marciales: 1965

Artes marciales estudiadas:

JUDO
KENDO
KEN-JUTSU
IAIDO
Karate

MAESTROS Y PROFESORES

Martínez, TOYAMA-RYU: Ishikawa Sensei, Terakawa Sensei. BUDO: KAWANO Sensei, UCHIYAMA Sensei;

Las posiciones en otras organizaciones

Grados Toyama-Ryu

戸山流森永派 初心者演習会 Toyama-ryu shosinsha en-shuka

Títulos honorables:

Uchi-Deshi Shôden – DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA

Patronímico Budoka:

NO tiene

Otros grados:

Uchi-Deshi Shôden – DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA

Funciones: SHIBUCHÔ (支部長) Dojo: PUERTO DE LA TORRE – MÁLAGA ISHOKU-JO ESP 112

División: ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI ESPAÑA

SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) REPÚBLICA DOMINICANA

Isaac Garcia Merino

ISAAC GARCÍA MERINO
UCHI-DESHI KAKUSHINNació: 30/10/1979

Inicio de Artes Marciales: 1990

Artes marciales estudiadas:

KARATE
NIHON TAIHO-JUTSU
– DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA
– TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI

MAESTROS Y PROFESORES

Martínez, TOYAMA-RYU: Ishikawa Sensei, Terakawa Sensei. BUDO: KAWANO Sensei, UCHIYAMA Sensei;

Las posiciones en otras organizaciones:

SHIDOIN NIPPON SEIBUKAN DOJO REPUBLICA DOMINICANA

Grados Toyama-Ryu:

戸山流森永派 初心者演習会 Toyama-ryu shosinsha en-shuka

Títulos honorables:

SHIDOIN

Patronímico Budoka:

NO tiene

Otros grados:

Go Kyu Karate Kyokushinkai
Uchi-Deshi Shôden – DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA

Funciones: SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) REPÚBLICA DOMINICANA, ISHOKU-JO DMA 001

DIVISIÓN: ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAÏ REPÚBLICA DOMINICANA – CARIBE

SHIBUCHÔ (支部長) Dojo: SANTA COLOMA

Daniel Martinez Hiraldo

DANIEL MARTÍNEZ HIRALDO
UCHI-DESHI KAKUSHINFecha de nacimiento: 11/ Diciembre / 1978

Inicio en las artes marciales: septiembre de 1988

Artes marciales estudiadas:

JUDO
KARATE SHOTOKAN y SHITO-RYU
GOSHINDO
– DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA
– TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI

MAESTROS Y PROFESORES

Robles, Advincula, Herrerias, Izquierdo, Martínez,

Las posiciones en otras organizaciones

Grados Toyama-Ryu

戸山流森永派 初心者演習会 Toyama-ryu shosinsha en-shukaï

Títulos honorables:

Uchi-Deshi Shôden – DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA

Patronímico Budoka: NO tienes

Otros grados:

Uchi-Deshi Shôden – DENTO MIURA-RYU YAWARA HONDEN SOHEI-HA

Funciones: Shibuchô Sta. Coloma ESP 110

División: ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI ESPAÑA

SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) SEVILLA (ESPAÑA)

José Navarro Parra

SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) SEVILLA (ESPAÑA)
JOSÉ NAVARRO PARRA
SENSEI: JOSE NAVARRO PARRA
6º DAN RENSHI

Nació: 26 DE ENERO DE 1964 SEVILLA, ESPAÑA
Inicio de Artes Marciales: EN EL AÑO 1981

Artes marciales estudiadas:

KARATE-DO
AIKIDO
IAIDO
KENJUTSU
JOJUTSU

MAESTROS Y PROFESORES

KARATE: Roldan sensei, IAI-DO Higashio y Shimabukuro, TOYAMA-RYU: Ishikawa, Terakawa. BUDO: KAWANO Yasuo, UCHIYAMA Koji.

Las posiciones en otras organizaciones:
INSTRUCTOR DEL DOJO KOBUKAN
DIRECTOR TÉCNICO Y PRESIDENTE DE INTERNATIONAL KOBUKAN KAI GENDAI BUDO
SUPEIN NIHON KARATE FUKU-SHIDOIN NIPPON SEIBUKAN DOJO – ZON NIHON SOGO-BUDO RENMEI

Grados Toyama-Ryu

Títulos honorables:

SHIDOIN Y SHIHAN

Patronímico Budoka:

NO TIENE

Otros grados:

6º DAN KARATE-DO, 5º DAL IAIDO MJER Y 1º DE MUGAI RYU, 6º DAN DE KENJUTSU, 2º DAN DE JODO Y 1º DE AIKIDO.

Funciones: SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) SEVILLA (ESPAÑA) ISHOKU-JO ESP 012

División: ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAÏ ESPAÑA

SÔ SHIBUCHÔ (総支部長) GERMANY

Wolfgang Wimmer

SENSEI WOLFGANG WIMMER
NADA DAN MENKYO KYOSHI
Dojo: MEITINGEN-LANGENREICHEN

Born: 8 th of May 1966
Home Martial Arts: 1983

Martial Arts studied:

Jiujitsu, Aikido, Aikijitsu, Judo, Iaido, Karatedo

MAESTROS Y PROFESORES

Siegfried Lory, Reinhold Geller, Giorgio Oscari, Allan Tattersall, Hamada, TOYAMA-RYU: Ishikawa Sensei, Terakawa Sensei. BUDO: KAWANO Sensei, UCHIYAMA Sensei;

Positions in other organizations

Founder, 1st Chairman, honorable President Verband asiatischer Kampfkünste e.V.

Official Representative DNBK in Germany (since 2000)

Grades Toyama-Ryu

戸山流森永派 初心者演習会 Toyama-ryu shosinsha en-shukaï

Honorable titles:

Kyoshi
Renshi

Patronymic Budoka:

Other grades:

Jiujitsu – Kyoshi Shichidan, Aikido – Shichidan, Aikijitsu – Shichidan, Judo – Yondan, Iaido – Renshi Rokudan, Karatedo – Sandan

Fontions: SÔ SHIBUCHÔ (Director of Country) (総支部長) GERMANY ISHOKU-JO DEU 001

Division: ZEN NIPPON TOYAMA-RYU IAI-DO KYOKAI GERMANY